Zaleski nie jest jednak „świętą krową”

 

Publikujemy w kolejności dat.

„Warszawa, dnia 23 czerwca 2017 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuro Ministra. Wydział Skarg, Wniosków i Petycji

BMS-052-7-179/2017

adresat: Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji

Wydział Skarg, Wniosków i Petycji w załączeniu uprzejmie przekazuje, według właściwości, korespondencję p.(AS), dotyczącą skargi na funkcjonariusza Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, która wpłynęła do MSWiA 22 czerwca 2017 r.

Pieczęć: Naczelnik Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Biura Ministra MSWiA

Marek PUCHNOWSKI

Załącznik:

1/1

Do wiadomości:

Departament Porządku Publicznego

Pan (AS), adres do korespondencji

******************************************************

Poznań, 26 (odręcznie) czerwca 2017 roku

PROKURATOR OKRĘGOWY w POZNANIU ul. Solna 10, 61-736 Poznań

adresat: Pan Prokurator Rejonowy w Trzciance

PO V Dsn 338.2017

Na podstawie… , po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygnaturze PR 5 Ds 413.2017 Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu w sprawie dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu polegających na niepodjęciu działań zmierzających do udzielenia Pokrzywdzonemu … stosownej odpowiedzi na korespondencję kierowaną do KMP w Poznaniu i działaniu przez to na szkodę interesu prywatnego, tj. Podejrzenia popełnienia czynu z art…. przekazuję materiały niniejszej sprawy celem przeprowadzenia postępowania.

Przekazanie sprawy do prowadzenia innej niż właściwa miejscowo jednostce organizacyjnej prokuratury, wynika w szczególności z konieczności wyeliminowania ewentualnego zarzutu braku obiektywizmu prokuratorów właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej prokuratury w rozpoznaniu niniejszej sprawy w sytuacji, w sytuacji gdy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu współpracujących z prokuratorami Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu.

Zachodzi zatem w sprawie szczególnie uzasadniony przypadek pozwalający na przekazanie sprawy do prowadzenia innej niż właściwa miejscowo jednostce organizacyjnej…

pieczęć: Zastępca Prokuratora Okręgowego, Mikołaj Gajewicz

załącznik:

materiały sprawy PR 5 Ds 413.2017 PR Poznań-Grunwald w Poznaniu

do wiadomości:

  1. Pani Prokurator Rejonowy Poznań-Grunwald w Poznaniu
  2. Pan Naczelnik Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej
  3. Biuro Spraw Wewnętrznych KGP, Wydział w Poznaniu
  4. Pan (AS)

    *******************************************************

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, BIURO KONTROLI, Wydział Skarg i Wniosków

Warszawa, 29 czerwca 2017 r.

Is. 8581 / 8440/17/RN

adresat: Pan podinsp. Piotr Mania, Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

W załączeniu przesyłam, według właściwości, pismo p.(AS) z dnia 15.06.2017 r., nadesłane, za pośrednictwem Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Biura Ministra MSWiA, do Komendy głównej policji w dniu 27.06.2017 r., celem dalszego procedowania.

Jednocześnie proszę o nadesłanie do Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP informacji o sposobie załatwienia sprawy.

Pieczęć: RADCA WYDZIAŁU SKARG I WNIOSKÓW BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

mł..insp. Marta OŁDAK

wykonano w 3 egz. :

egz. nr 1 – adresat

egz. nr 2 – AS

egz. nr 3 – a/a

wyk.RN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *