Jak Kubicki… „chroni wartości konstytucyjnych” ?

Kubicki stosuje sprawdzoną zasadę – sędzia fałszuje tak protokół aby nie było w nim tego co najważniejsze.

Jest oczywiste, że w protokole brak zapisu wypowiedzi Tylewicza, że to on …”orzeka w imieniu Rzeczypospolitej”…, i podejmowane przez niego czynności są inne niż: „… Anny Marii Wesołowskiej z jakiegoś programu tv, którego się naoglądaliście…”, ale „on tu jest ważniejszy, bo to on wydaje wyroki w imieniu… Rzeczypospolitej Polskiej…”. (Tylewicz Jacek).

Brak tam również jakiegokolwiek opisu wydarzeń, które upoważniają do postawienia tezy:„Zaznaczyć należy, iż treść protokołu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku oraz oświadczenia sędziego sprawozdawcy wskazują, że podjęte przez sędziego działania były skutkiem uznania Pańskiego działania za niewłaściwe.” (Kubicki) => Prezes kłamie! => Kubicki jest banbytą z… immunitetem!!!

 

Poznań, 04.02. 2016 r. Sąd Rejonowy Prezes Sądu Robert Kubicki

A-0511/16

Wnoszę o wskazanie: …”treści protokołu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku”…, a także udostępnienie w formie pisemnej…„oświadczenia sędziego sprawozdawcy” oraz wskazanie zawartych w nim treści uprawniających Tylewicza do twierdzenia że: ...”(moje) działania” były „niewłaściwe”, tj. wnoszę o wyszczególnienie moich „niewłaściwych działań”, ze wskazaniem, co było w nich niewłaściwego. (AS)

Brak odpowiedzi! Kubicki stosuje… oczekiwanie! więc ma:

Poznań, 10.02. 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,Prezes Sądu Robert Kubicki

A-0511/16

Moje pismo z 20 stycznia kończy się:

„Dokładny opis otrzyma Pan w kolejnym piśmie wraz z materiałem dowodowym i pytaniami, na które zobowiązany będzie Pan odpowiedzieć.”

Pan, z własnej woli, uznał że odpowiedź jest niezbędna(?) i odpowiedział Pan „wychodząc przed szereg”.

Stąd pismo z 4 lutego do Prezesa Sądu, na które spodziewam się osobnej odpowiedzi, niezależnie od odpowiedzi na pismo niniejsze.

Zgodnie z zapowiedzią pytań …„na które zobowiązany Pan będzie odpowiedzieć”… zadaję pytania:

1.Czy procedura sprawdzania tożsamości stron, na podstawie stosownego dokumentu, obowiązuje SSR Tylewicza, czy działa on wg. specjalnych uprawnień, a jeżeli tak… to jakich?

2.Czy fałszowanie protokołów jest tradycją „Sądów Rzeczypospolitej Polskiej, w których to imieniu orzeka Tylewicz” (jego wypowiedź – niestety brak dowodu) czy tylko tradycją Tylewicza, który świadomy swej bezkarności robi to … co chce? (Treść protokołu zawiera opis czynności, które nie miały miejsca, a nie zawiera moich wypowiedzi, które złożę w formie pism procesowych do akt sprawy w stosownym czasie.)

3.Jaką możliwość ma strona aby JEJ!!! (autoryzowana) wypowiedź została zapisana w protokole sprawy? Takiej możliwości SKUTECZNIE ODMAWIA Tylewicz!!! (Moich wypowiedzi w protokole brak.)

4.Dlaczego Tylewicz nie wezwał na salę świadka wiedząc o jego obecności? Wszelkie procedury z mojej strony były zachowane, a jeżeli się mylę wnoszę o wyjaśnienie dlaczego się mylę. Jeżeli się nie mylę oczekuję uzasadnienia decyzji o nieprzesłuchaniu świadka.

Szczególnego wyjaśnienia wymagają treści protokołu. Cyt:

  1. …”obwiniony przeszkadza sędziemu i przewodniczący by przywrócić porządek na sali uderzył otwartą dłonią w stół”… Moje zdziwienie takim zachowaniem skomentował w sposób, który zacytujemy na www.prawomatacze.eu wraz ze wskazaną przez Pana procedurą, zgodnie z którą postępował Tylewicz. Oczekuję wskazania tej procedury.
  2. …”Sąd postanowił… rozprawę odroczyć… albowiem oskarżycielka posiłkowa jest w 9 miesiącu ciąży i należy zapewnić jej spokój co jest niemożliwe przy zachowaniu obwinionego”…

W trzeciej minucie rozprawy wnosiłem aby zapisać w protokole zaawansowaną ciążę „oskarżycielki posiłkowej”. Tylewicz zakazał protokołować!

Oczekuję odpowiedzi na pytania:

  1. Czym obwiniony przeszkadzał sędziemu i jak nazywa się procedura …”uderzania otwartą dłonią w stół w celu…”? Jak nazywa się i gdzie jest zapisana (wskazana? polecana?) procedura aplikowana przez Tylewicza?
  2. Które zachowanie obwinionego stanowiło zagrożenie dla ciąży oskarżycielki posiłkowej?
  3. Dlaczego mój wniosek o zapisaniu w protokole o zaawansowanej ciąży „oskarżycielki posiłkowej”został odrzucony?

Wnoszę o szybką odpowiedź, w takim czasie, abym mógł zgodnie z przysługującym mi prawem złożyć w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem KOLEJNEJ (!?) rozprawy, stosowne pisma procesowe.

Pismo zawiera 8 pytań, na które oczekuję odpowiedzi. (AS)

Prezes Robert Kubicki jest… kretynem. Uważa on, że odpowiedź jest poprawna i na temat. Oto ona:

Poznań, dnia 18 lutego 2016 A-054-11/16 Dotyczy: sprawy VIII W 1095/15

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 lutego 2016 roku uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z aktami sprawy VIII W 1095/15 ustaliłem, iż z protokołu przebiegu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku wynika, że zakłócał Pan przebieg rozprawy co spowodowało konieczność wezwania na salę rozpraw policji sądowej.

Przebieg rozprawy w sprawach o wykroczenia w tym uprawnienia Przewodniczącego składu orzekającego regulują przepisy art.70 – 84 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, przepisy kodeksy postępowania karnego art. 366 – 267, 369-372, 374§2, 375-377m 379 (do stosowania których odwołują przepisy art. 70§5 kpw i 81 kpw), oraz §85-89 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015.2316)

Zgodnie z treścią art. 366§1 kpk w zw. Z art. 70§5 kpw to Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem. Stosownie do treści art. 372 kpk w zw. Z art. 81 kpw Przewodniczący wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na Sali sądowej spokoju i porządku. Zgodnie z treścią art. 77 kpw sąd uchyla pytania nieistotne dla sprawy lub sugerujące treść odpowiedzi albo które z innych powodów uznaje za niestosowne.

Stosownie do treści § 89 powołanego wyżej regulaminu przed przesłuchaniem sprawdza się dane osobowe przesłuchiwanego na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (…)

Stosownie do treści §87 powołanego wyżej regulaminu Przewodniczący składu orzekającego w celu zachowania porządku na Sali rozpraw może używać młotka i krążka rezonansowego, jeżeli znajduje się na wyposażeniu sądu.

Ponieważ sala rozpraw nr 7 nie jest wyposażona w młotek ani krążek rezonansowy z zapisu zawartego w protokole rozprawy wynika, że Przewodniczący składu orzekającego w celu przywrócenia porządku na Sali uderzył otwartą dłonią w stół po czym obwiniony śmiejąc się opuścił salę rozpraw.

Do uprawnienia, a nie obowiązku sądu należy przesłuchanie świadka sprowadzonego przez stronę na termin rozprawy bez wcześniejszego złożenia wniosku dowodowego o przesłuchanie świadka.

Jak wynika z akt sprawy VIII W 1095/15 pomimo iż wezwanie na termin rozprawy wyznaczonej na dzień 18 stycznia 2016 roku otrzymał Pan 19 grudnia 2015 roku nie złożył Pan do sądu wniosku o przesłuchanie w charakterze świadka, którą przyprowadził Pan na termin rozprawy i wniósł o jej przesłuchanie dopiero w dniu rozprawy. Zasady ekonomiki procesowej, po uwzględnieniu wniosku dowodowego nakazywały by przesłuchanie świadka który bez wezwania stawił się w sądzie, ale tylko wówczas gdy nie zakłóca to toku postępowania w innych sprawach.

Jak wynika z harmonogramu spraw wyznaczonych na wokandę w dniu 18 stycznia 2016 roku w decernacie SSR Jacka Tylewicza rozprawa w sprawie VIII W 1095/15 zaplanowana była od godziny 13:00 do godziny 14:00. Rozprawę zakończono o godzinie 14:00 na którą to godzinę wyznaczona była kolejna sprawa karna z obowiązkową obecnością prokuratora.

Sąd nie miał więc obowiązku przesłuchania na rozprawie w dniu 18 stycznia 2016 roku świadka zawnioskowanego przez Pana pomimo iż świadek stawił się w sądzie.

Z zapisów zawartych w protokole rozprawy wynika, że planowane jest przez sąd utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk stosownie do treści art. 37§2 punkt 1 kpw.

W przypadku stwierdzenia przez Pana, że protokół rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku zawiera nieścisłości lub opuszczenia może Pan jako obwiniony mający w tym interes prawny – złożyć wniosek o sprostowanie protokołu pisemnego rozprawy wskazując na nieścisłości lub opuszczenia. Zgodnie z art. 37§10 kpw w przedmiocie sprostowania protokołu rozstrzyga po wysłuchaniu protokolanta sędzia który prowadził czynność.

Jako strona toczącego się postępowania może Pan również złożyć w trybie art. 41§2 kpk w zw. Z art. 19 kpw wniosek o wyłączenie sędziego jeżeli w Pana ocenie istnieją okoliczności tego rodzaju, że mógłby wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. podpisał : Robert Kubicki

Podpisał i… otrzymał:

Poznań, 01. 03. 2016 r.  Sąd Rejonowy,Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,Prezes Sądu Robert Kubicki

A-054-11/16,Dotyczy: sprawy VIII W 1095/15

Trudno jest doszukać się 8! odpowiedzi na pytania zadane w piśmie z 10 lutego.

Ma Pan kłopoty z rozróżnianiem przyczyn i skutków …(determinizm!). Dowód powyższej tezy przeprowadzę „wprost” :

1. pisze Pan że: „po zapoznaniu się z aktami sprawy VIII W 1095/15 ustaliłem, iż zakłócał

Pan przebieg rozprawy co spowodowało konieczność wezwania na salę rozpraw policji

sądowej.”

Wnoszę o wskazanie przez Pana tych zapisów w aktach sprawy VIII W 1095/15, które dowodzą że, tak jak Pan twierdzi:

„zakłócał Pan (ja) przebieg rozprawy co spowodowało konieczność wezwania na salę rozpraw policji sądowej.” Wszak wiedzę, uprawniającą do postawienia powyższej tezy, czerpie Pan z :”akt sprawy VIII W 1095/15”… „po zapoznaniu się z aktami…”.

Nie otrzymałem odpowiedzi na na pytanie: „Czym obwiniony przeszkadzał sędziemu …” czyli: w jaki sposób (wyszczególnienie, a więc nazwanie, moich „przeszkadzających czynności” i wskazanie gdzie zapisane są one w protokole sprawy).

    1. pisze Pan: „Stosownie do treści… sprawdza się dane osobowe przesłuchiwanego na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość(…)”

Pytanie w piśmie z 10 lutego ma postać: „.Czy procedura sprawdzania tożsamości stron, na podstawie stosownego dokumentu, obowiązuje SSR Tylewicza, czy działa on wg. specjalnych uprawnień, a jeżeli tak… to jakich?” to znaczy że uważa tę czynność za zbyteczną.

Zgłaszam brak odpowiedzi na powyższe pytanie i pokornie jej oczekuję.

      1. To, czego może używać przewodniczący składu orzekającego (młotka czy krążka rezonansowego) nie dotyczy zachowań Tylewicza .

Nie utrwalał wszak on swych zachowań w otoczeniu młotków i krążków rezonansowych, cyt:.. „Ponieważ sala rozpraw nr 7 nie jest wyposażona w młotek ani krążek rezonansowy…” a sala nr 7 jest głównym miejscem jego pracy.

Ponieważ ma Pan kłopot z nazwaniem procedury zaaplikowanej przez Tylewicza i ze wskazaniem jej pochodzenia, wnoszę o przyjęcie dla procedury nazwy: „chamstwo”, a procedura ta zapisana jest w „poczuciu bezkarności” Tylewicza i tysięcy sędziów orzekających, tak jak wydaje się Tylewiczawi, w imieniu… Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie wynika przecież z powołanych przez Pana dokumentów, że procedury sądowe umożliwiają „…uderzania otwartą dłonią w stół…” i że zapisy w tych dokumentach uznają taką czynność, za czynność zastępującą użycie młotka lub krążka rezonansowego.

Jeżeli jest Pan odmiennego zdania proszę o potwierdzenie i podanie uzasadnienia.

W tej sprawie oczekuję też odpowiedzi.

W aktach sprawy jest NOTATKA URZĘDOWA asp. Zaleskiego Radosława (zapis oryginalny) datowana 29.07.2015 r.. Wnoszę o wyjaśnienie przydatności tego „dokumentu” w orzekanej sprawie kolizji drogowej.

Oczywiście złożę w stosownym terminie stosowne pisma procesowe. Złożę też wniosek o umożliwienie mi rejestracji fonii na rozprawie. Z praktyki wiem że materiał rejestrowany przez służby techniczne sądu może zawierać „…sprzężenia i szumy…” uniemożliwiające poprawny odczyt rejestrowanego materiału. Tak twierdzi (wbrew faktom) Komendant Miejski Policji, a materiał publikowany na www.prawomatacze.eu przeczy takiemu twierdzeniu. Ja gwarantuję techniczną poprawność, czego dowodem jest publikowane tam nagranie.

Złożę też „…wniosek o sprostowanie protokołu pisemnego rozprawy wskazując na nieścisłości i opuszczenia…”

Nie złożę jednak wniosku (wbrew Pana sugestiom) o wyłączenie sędziego, chociaż „…w mojej ocenie istnieją okoliczności tego rodzaju, że mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego…”. Nie mam ochoty na umożliwienie Panu nazywania mnie awanturnikiem, człowiekiem konfliktowym lub… co tam jeszcze SSR Tylewicz sobie życzy..

Jak materiał tutaj publikowany wskazuje, Robert Kubicki, prezes sądu Rzeczypospolitej Polskiej jest kretynem!!! Należy założyć że nie jest to przypadek odosobniony.

Kretyn Kubicki bezczelnie kłamie, a jego protegowany, Jacek Tylewicz, kto komu „dupy daje?”, zabiera zabawki i… spieprza z piaskownicy:

Poznań, dnia 16 marca 2016, A-054-11/16, Dotyczy: sprawy VIII W 1095/15

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1 marca 2016 roku uprzejmie informuje, że udzielenie Panu odpowiedzi na wcześniej skierowaną skargę – o treści obowiązujących przepisów i ustaleniach odnośnie przebiegu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku nastąpiło na podstawie obowiązujących przepisów, oraz zapisów w dokumencie jakim jest protokół rozprawy.???!!!

(Ale kretyn Kubicki nie potrafi wskazać tych zapisów w dokumencie, na który się powołuje! One tam są – o ich istnieniu on jest przekonany, ale nie potrafi ich wskazać => KRETYN KUBICKI PREZESEM SĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ?!)(AS)

Z uwagi na zwolnienie lekarskie SSR Jacka Tylewicza, które będzie miało charakter długotrwały z dniem 24 lutego 2016 roku został wstrzymany wpływ do decernatu sędziego we wszystkich kategoriach spraw, a sprawa VIII W 1095/15 na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału z dnia 26 lutego 2016 roku została wpisana do decernatu innego sędziego.

Termin rozprawy wyznaczony na dzień 14 marca 2016 roku został odwołany, a termin kolejnej rozprawy wyznaczono na dzień 19 maja 2016 roku.

Z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie sędziego sprawozdawcy nie zostało odebrane oświadczenie od sędziego z ustosunkowaniem się do złożonej skargi.

PREZES SĄDU REJONOWEGO Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Robert Kubicki

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *