Cytując klasyka: „… nie będziecie moim nazwiskiem swoich mord wycierać…”

Komendant Miejski Policji

60-787 Poznań, ul.A.Szylinga 2

( kretyn) po.kom. Piotr Gruszka

Dotyczy: R VI RZ 573/ 187/ 15

sprawa prowadzona przez aspiranta Zaleskiego Radosława.

Piotr Gruszka jest kretynem (słownik j. polskiego) skutkiem podpisania pisma z 17 lipca 2017 r.

Pytania retoryczne nie wymagają odpowiedzi!!! Pytania, na które odpowiedzi oczekuję zawarte są we wcześniejszej korespondencji z bandytami w mundurach policyjnych RP. Wystarczy przeczytać i przesłuchać:

www.prawomatacze.eu (oraz zrozumieć treści tam publikowane…?!) aby nie podpisać pisma W.KM.0510-135/2017… Gruszce zabrakło tej wiedzy!!!. Jest więc kretynem..

Z okazji wczorajszego święta życzę; możliwie największej ilości zabitych… paralizatorem podczas „wykonywania czynności”, dużej ilości zejść śmiertelnych bezdomnych … wywiezionych do lasu i tam pozostawionych w ramach działań operacyjnych i… odrobinę zdrowego rozsądku, a mniej Zaleskich i „Zaleskopodobnych” oraz prób obrony ich głupoty głupotą własną..

Zgodnie z sugestią sprawa jest już (od dawna) w Prokuraturze. Gruszka… też się tam zapisał.

Bo cytując „klasyka”: …”nie będziecie moim nazwiskiem swoich mord wycierać”

Oczekuję na odpowiedzi na zadane w korespondencji z przełożonymi bandyty w mundurze policyjnym Zaleskiego Radosława aspiranta (kolejność wg Zaleskiego).

AS

Do wiadomości:

1. MSWiA, Mariusz Błaszczak wraz z kopią pisma Piotra Gruszki z 17 lipca 2017 r.

Totalny barak odpowiedzialności!!! Policja (pod sztandarami swego ministra) przejęła metodę kelnerów z PRL: „…to nie mój rewir, to kolega…”

Kolejne dokumenty w sprawie:

mgr(na wszelki wypadek)AS, Poznań, 12 lipca 2017 r.

Minister Mariusz Błaszczak,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

02-591 W-wa, ul. Rakowiecka 2A

BMS-052-7-179/2017

W piśmie z 15 czerwca 2017r. skierowałem do Pana Ministra sześć pytań, na które spodziewam się wyczerpujących odpowiedzi. Moja wiara w możliwość spełnienia tych oczekiwań została zachwiana. Otrzymałem kopie pism:

 1. MSWiA do Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji
 2. Komenda Główna Policji do Pan podinsp. Piotr Mania, Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

oraz (!!!): REWELACJA!!!

  1. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wydział Kontroli do: Pan mł.insp. Maciej

   Nestoruk Komendant Miejski Policji w Poznaniu, podpisał kom. Tomasz Motyl – Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP w Poznaniu (kopia w załączeniu).

Tym samym błędne koło zostało zamknięte. Sprawa przeciwko Nestorukowi i jego podwładnym została przekazana „… celem dalszego procedowania…” do… Nestoruka.

Pojawiają się więc siódme i ósme pytanie:

Czy Nestoruk ma być sędzią we własnej sprawie?

Od kiedy w policji obowiązują takie właśnie procedury, że bandyta w policyjnym mundurze orzeka o poprawności swoich działań?

Wynika z tego, że otrzymam osiem odpowiedzi na zadane Mariuszowi Błaszczakowi pytania.

Bez zmiany stosunku, pozdrawiam AS

Załączniki: kopia pisma Motyla do Nestoruka

Do wiadomości: Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji

 

A kuriozalne pismo Motyla do Nestoruka ma postać:

” Poznań o7.07.2017

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w P O Z N A N I U, Wydział Kontroli WI-II-052-357/17/RB do:

Pan mł.insp Maciej Nestoruk Komendant Miejski Policji w Poznaniu

Zgodnie z właściwością miejscową, w załączeniu przesyłam korespondencję Pana AS, która wpłynęła w dniu 4 lipca 2017 r. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, za pośrednictwem Komendy Głównej Policji celem dalszego procedowania.

Jednocześnie proszę o nadesłanie do Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu informacji o sposobie załatwienia sprawy.

Pieczęć: ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KONTROLI KWP w Poznaniu kom. Tomasz Motyl

załączniki…

Zaleski nie jest jednak „świętą krową”

 

Publikujemy w kolejności dat.

„Warszawa, dnia 23 czerwca 2017 r.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuro Ministra. Wydział Skarg, Wniosków i Petycji

BMS-052-7-179/2017

adresat: Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji

Wydział Skarg, Wniosków i Petycji w załączeniu uprzejmie przekazuje, według właściwości, korespondencję p.(AS), dotyczącą skargi na funkcjonariusza Policji Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, która wpłynęła do MSWiA 22 czerwca 2017 r.

Pieczęć: Naczelnik Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Biura Ministra MSWiA

Marek PUCHNOWSKI

Załącznik:

1/1

Do wiadomości:

Departament Porządku Publicznego

Pan (AS), adres do korespondencji

******************************************************

Poznań, 26 (odręcznie) czerwca 2017 roku

PROKURATOR OKRĘGOWY w POZNANIU ul. Solna 10, 61-736 Poznań

adresat: Pan Prokurator Rejonowy w Trzciance

PO V Dsn 338.2017

Na podstawie… , po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygnaturze PR 5 Ds 413.2017 Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu w sprawie dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu polegających na niepodjęciu działań zmierzających do udzielenia Pokrzywdzonemu … stosownej odpowiedzi na korespondencję kierowaną do KMP w Poznaniu i działaniu przez to na szkodę interesu prywatnego, tj. Podejrzenia popełnienia czynu z art…. przekazuję materiały niniejszej sprawy celem przeprowadzenia postępowania.

Przekazanie sprawy do prowadzenia innej niż właściwa miejscowo jednostce organizacyjnej prokuratury, wynika w szczególności z konieczności wyeliminowania ewentualnego zarzutu braku obiektywizmu prokuratorów właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej prokuratury w rozpoznaniu niniejszej sprawy w sytuacji, w sytuacji gdy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu współpracujących z prokuratorami Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu.

Zachodzi zatem w sprawie szczególnie uzasadniony przypadek pozwalający na przekazanie sprawy do prowadzenia innej niż właściwa miejscowo jednostce organizacyjnej…

pieczęć: Zastępca Prokuratora Okręgowego, Mikołaj Gajewicz

załącznik:

materiały sprawy PR 5 Ds 413.2017 PR Poznań-Grunwald w Poznaniu

do wiadomości:

 1. Pani Prokurator Rejonowy Poznań-Grunwald w Poznaniu
 2. Pan Naczelnik Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej
 3. Biuro Spraw Wewnętrznych KGP, Wydział w Poznaniu
 4. Pan (AS)

  *******************************************************

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI, BIURO KONTROLI, Wydział Skarg i Wniosków

Warszawa, 29 czerwca 2017 r.

Is. 8581 / 8440/17/RN

adresat: Pan podinsp. Piotr Mania, Naczelnik Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

W załączeniu przesyłam, według właściwości, pismo p.(AS) z dnia 15.06.2017 r., nadesłane, za pośrednictwem Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Biura Ministra MSWiA, do Komendy głównej policji w dniu 27.06.2017 r., celem dalszego procedowania.

Jednocześnie proszę o nadesłanie do Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP informacji o sposobie załatwienia sprawy.

Pieczęć: RADCA WYDZIAŁU SKARG I WNIOSKÓW BIURA KONTROLI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

mł..insp. Marta OŁDAK

wykonano w 3 egz. :

egz. nr 1 – adresat

egz. nr 2 – AS

egz. nr 3 – a/a

wyk.RN

Grzegorz Albrecht – biegły sądowy.. w zagadnieniach biegania po okręgu.

 

W sądach RP jego biegłość pozostawia wiele do życzenia.

Otwieramy nowy wątek w sprawie wygenerowanej przez bandytę w policyjnym mundurze => aspiranta Zaleskiego Radosława KM Policji w Poznaniu.

Albrecht, inspirowany wolą Zaleskiego wprowadził świadomie (?!) w błąd sędziego orzekającego w sprawie kolizji drogowej. Wykazał przy tym brak elementarnej wiedzy z fizyki. Być może robił to celowo, ale to już sprawa… prokuratury.

Prokuratura już działa

PROKURATURA REJONOWA
POZNAŃ-GRUNWALD(1)

Dział do Spraw Wojskowych, 61-736 Poznań ul. Solna 21 (pieczęć) Poznań, dnia 8 czerwca 2017r.

Pan AS, adres

WEZWANIE

Termin dnia: 19 czerwca 2017r. Godz.:10.00

Wzywa się Pana do osobistego stawiennictwa w dniu 19 czerwca 2017r. O godz. 10.00 w Prokuraturze Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu przy ul.Solnej 21, pokój nr 314 celem przesłuchania w charakterze pokrzywdzonego w sprawie o przestępstwo z art.231 &1 k.k.

Wezwany powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny ważny dokument stwierdzający jego tożsamość.

(pieczęć) Kierownik Sekcji Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej kpt. Elżbieta Wrona (podpis nieczytelny)

Doręczono pocztą 13 czerwca 2017r.

Cdn. => 19 czerwca.

Mariusz Błaszczak… posprząta?

mgr(na wszelki wypadek)AS, Poznań, 15 czerwca 2017 r.

Minister Mariusz Błaszczak,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, W-wa, ul. Rakowiecka 2A

Dziwią społeczeństwo codzienne OSIĄGNIĘCIA Pańskiego resortu jeżeli nie można w sposób szybki i jednoznaczny dokonać oceny MORDERSTWA dokonanego przez bandytów w policyjnych mundurach (Wrocław, Igor Stachowiak).

Oczekuję oceny Pana Ministra podobnego wydarzenia, którego nie udaje się zakończyć komendantowi miejskiemu policji w Poznaniu.

Oczekuję oceny ministra (Mariusza Błaszczaka), dokonanej na podstawie znajomości (przez Mariusza Błaszczaka):

  1. treści nagrania audio, będącego WIERNYM zapisem TYCH WYDARZEŃ,
  2. „notatki służbowej” sporządzonej przez bandytę w policyjnym mundurze, aspiranta Radosława Zaleskiego, (analiza porównawcza treści „notatki” z zapisem fonograficznym)
  3. oceny „niemocy” oceny sprawy przez zwierzchników Zaleskiego.

Chcę wiedzieć (społeczeństwo chce!!!), czy przełożeni Zaleskiego przygotowują kolejne morderstwo, którego dokona tym razem Zaleski. Robią oni wszystko, aby upewnić Zaleskiego o jego nieomylności, nietykalności i … braku odpowiedzialności za to co robi .

Całość materiału (oświadczam zgodność z oryginałami) publikowane jest na: www.prawomatacze.eu

Oryginały w Komendzie Miejskiej Policji, 60-787 Poznań, ul. Szylinga 2 (o ile nie zostały jeszcze „zagubione”…?!=> zniszczone).

Dziwi mnie, że (podobno?) w kraju prawa i sprawiedliwości takie wydarzenia mogą mieć miejsce.

Pan, stając przed propagandową tubą PIS (TVP), którą ja, Pana zdaniem, mam obowiązek finansowo wspierać, twierdzi coś zupełnie innego. Twierdzi Pan, że wydarzenia takie nie mogą mieć miejsca.(?!)

Oczekuję odpowiedzi:

 1. Gdzie zgodność „notatki służbowej” sporządzonej przez Zaleskiego z nagraniem fonograficznym?
 2. Czym tłumaczyć brak odpowiedzi na zadane pytania w tej sprawie przełożonym Zaleskiego?
 3. Kiedy Zaleski potraktuje mnie, lub kogo innego… paralizatorem lub czym innym?

Z wątpliwym poważaniem, Adam Syroczyński

publikowane: www.prawomatacze.eu

Korespondencja do Ministra Sprawiedliwości i Komendanta Głównego Policji w następnej odsłonie.

Do… Prokuratury

Poznań, 30 maja 2017r.

Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald, 61-736 Poznań, ul. Solna 10

Gdyby przełożeni aspiranta Zaleskiego Radosława (Komenda Miejska Policji w Poznaniu) podjęli skuteczne działania po zapoznaniu się z treścią mojego pisma z dnia 3 sierpnia 2015 r., oraz w biuletynach wewnętrznych „firmy” opublikowaliby wyniki swych obiektywnych ocen nie byłoby…

morderstwa Igora Stachowiaka. Bandyci w policyjnych mundurach czuli by się mniej bezkarnie.

Informuję o popełnieniu przestępstwa przez Zaleskiego Radosława, który naruszył moją godność osobistą treścią „notatki służbowej”. Naruszył też moją nietykalność cielesną (nagranie).

Przebieg „spotkania” z Zaleskim został zarejestrowany elektronicznie. Materiał dowodowy w posiadaniu Komendy Miejskiej Policji wraz z korespondencją pisemną, która z nieznanych mi przyczyn została zakończona bez podania przyczyn. Pytania kierowane do przełożonych Zaleskiego (bandyty w mundurze policyjnym) pozostały bez odpowiedzi.

Wnoszę o analizę materiału dowodowego w sprawie R.VIRZ 573/187/15 i spowodowanie otrzymania pisemnej oceny działań aspiranta Zaleskiego. Przewiduję, że „zamiatanie pod dywan”aktywności „intelektualnej” Zaleskiego może być przyczyną kolejnych morderstw w poczuciu pełnej bezkarności jego, i jego „zbulwersowanych moim zachowaniem” koleżanek i kolegów. Dane osobowe „zbulwersowanych” w korespondencji z Komendantem Miejskim Policji w Poznaniu.

Wraz z liczną grupą obserwatorów (grono przyjaciół, uczniowie, czytelnicy bloga) dostrzegam prosty związek pomiędzy metodą zastosowaną przez przełożonych Zaleskiego i morderstwem Igora Stachowiaka.

Całość materiału dotyczącego „sprawy Zaleskiego” na blogu www.prawomatacze.eu.                 AS

Reforma sądownictwa – wniosek…”racjonalizatorski”

Pełna zgoda z Prezydentem RP.

Cyt: „Reforma sądownictwa jest konieczne”(A.Duda).

Przedstawiam wniosek racjonalizatorski i zyskami z jego wdrożenia podzielę się z Andrzejem Dudą po połowie.

Jedynym skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów polskich sędziów (w większości bandytów w sędziowskich togach – Monika Smaga-Leśniewska, Jacek Tylewicz, Robert Kubicki…)

=> http://prawoiprawnicy.blog.pl/ oraz prawomatacze.eu

jest elektroniczne zapisywanie przebiegu rozprawy (obraz z towarzyszącym mu dźwiękiem!) z… dwóch kamer. Pierwsza powinna obejmować stół sędziowski, druga wszystkie osoby na sali.

Materiał z kamery drugiej uchroni sądzonych i świadków przed stawianiem im zarzutów „niewłaściwych zachowań”, które są jedynie wytworem głupoty i matactwa sędziów.

Kamera nagrywająca sędziego spowoduje, że jego działania staną się MERYTORYCZNE !!!

Protokół zawierał będzie prawdziwy opis przebiegu rozprawy a nie zapis „bełkotu” sędziego, spreparowany dla jego wyłącznych potrzeb.

Nie będzie potrzeby zmieniania sposobu powoływania sędziów („uzależniania ich egzystencji od polityków”).

Pozostanie jedynie kwestia opracowania skutecznego pozbawiania sędziów możliwości wykonywania zawodu jeżeli popełniali będą te same błędy, które popełniają obecnie świadomie, z własnego wyboru. Popełniają je w majestacie bezprawia i bezkarności bo… brak na to dowodów.

A immunitet generuje jedynie… „świętokrowieństwo”. => Smaga-Leśniewska powinna realizować się w sadzie (gnojenie i zbiór owoców jej gnojenia), a nie w Sądzie RP => http://prawoiprawnicy.blog.pl/ bo gnoić ludzi… to ona potrafi!!!.

(fragment pisma do Kancelarii Prezydenta RP)

Jak Kubicki… „chroni wartości konstytucyjnych” ?

Kubicki stosuje sprawdzoną zasadę – sędzia fałszuje tak protokół aby nie było w nim tego co najważniejsze.

Jest oczywiste, że w protokole brak zapisu wypowiedzi Tylewicza, że to on …”orzeka w imieniu Rzeczypospolitej”…, i podejmowane przez niego czynności są inne niż: „… Anny Marii Wesołowskiej z jakiegoś programu tv, którego się naoglądaliście…”, ale „on tu jest ważniejszy, bo to on wydaje wyroki w imieniu… Rzeczypospolitej Polskiej…”. (Tylewicz Jacek).

Brak tam również jakiegokolwiek opisu wydarzeń, które upoważniają do postawienia tezy:„Zaznaczyć należy, iż treść protokołu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku oraz oświadczenia sędziego sprawozdawcy wskazują, że podjęte przez sędziego działania były skutkiem uznania Pańskiego działania za niewłaściwe.” (Kubicki) => Prezes kłamie! => Kubicki jest banbytą z… immunitetem!!!

 

Poznań, 04.02. 2016 r. Sąd Rejonowy Prezes Sądu Robert Kubicki

A-0511/16

Wnoszę o wskazanie: …”treści protokołu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku”…, a także udostępnienie w formie pisemnej…„oświadczenia sędziego sprawozdawcy” oraz wskazanie zawartych w nim treści uprawniających Tylewicza do twierdzenia że: ...”(moje) działania” były „niewłaściwe”, tj. wnoszę o wyszczególnienie moich „niewłaściwych działań”, ze wskazaniem, co było w nich niewłaściwego. (AS)

Brak odpowiedzi! Kubicki stosuje… oczekiwanie! więc ma:

Poznań, 10.02. 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,Prezes Sądu Robert Kubicki

A-0511/16

Moje pismo z 20 stycznia kończy się:

„Dokładny opis otrzyma Pan w kolejnym piśmie wraz z materiałem dowodowym i pytaniami, na które zobowiązany będzie Pan odpowiedzieć.”

Pan, z własnej woli, uznał że odpowiedź jest niezbędna(?) i odpowiedział Pan „wychodząc przed szereg”.

Stąd pismo z 4 lutego do Prezesa Sądu, na które spodziewam się osobnej odpowiedzi, niezależnie od odpowiedzi na pismo niniejsze.

Zgodnie z zapowiedzią pytań …„na które zobowiązany Pan będzie odpowiedzieć”… zadaję pytania:

1.Czy procedura sprawdzania tożsamości stron, na podstawie stosownego dokumentu, obowiązuje SSR Tylewicza, czy działa on wg. specjalnych uprawnień, a jeżeli tak… to jakich?

2.Czy fałszowanie protokołów jest tradycją „Sądów Rzeczypospolitej Polskiej, w których to imieniu orzeka Tylewicz” (jego wypowiedź – niestety brak dowodu) czy tylko tradycją Tylewicza, który świadomy swej bezkarności robi to … co chce? (Treść protokołu zawiera opis czynności, które nie miały miejsca, a nie zawiera moich wypowiedzi, które złożę w formie pism procesowych do akt sprawy w stosownym czasie.)

3.Jaką możliwość ma strona aby JEJ!!! (autoryzowana) wypowiedź została zapisana w protokole sprawy? Takiej możliwości SKUTECZNIE ODMAWIA Tylewicz!!! (Moich wypowiedzi w protokole brak.)

4.Dlaczego Tylewicz nie wezwał na salę świadka wiedząc o jego obecności? Wszelkie procedury z mojej strony były zachowane, a jeżeli się mylę wnoszę o wyjaśnienie dlaczego się mylę. Jeżeli się nie mylę oczekuję uzasadnienia decyzji o nieprzesłuchaniu świadka.

Szczególnego wyjaśnienia wymagają treści protokołu. Cyt:

 1. …”obwiniony przeszkadza sędziemu i przewodniczący by przywrócić porządek na sali uderzył otwartą dłonią w stół”… Moje zdziwienie takim zachowaniem skomentował w sposób, który zacytujemy na www.prawomatacze.eu wraz ze wskazaną przez Pana procedurą, zgodnie z którą postępował Tylewicz. Oczekuję wskazania tej procedury.
 2. …”Sąd postanowił… rozprawę odroczyć… albowiem oskarżycielka posiłkowa jest w 9 miesiącu ciąży i należy zapewnić jej spokój co jest niemożliwe przy zachowaniu obwinionego”…

W trzeciej minucie rozprawy wnosiłem aby zapisać w protokole zaawansowaną ciążę „oskarżycielki posiłkowej”. Tylewicz zakazał protokołować!

Oczekuję odpowiedzi na pytania:

 1. Czym obwiniony przeszkadzał sędziemu i jak nazywa się procedura …”uderzania otwartą dłonią w stół w celu…”? Jak nazywa się i gdzie jest zapisana (wskazana? polecana?) procedura aplikowana przez Tylewicza?
 2. Które zachowanie obwinionego stanowiło zagrożenie dla ciąży oskarżycielki posiłkowej?
 3. Dlaczego mój wniosek o zapisaniu w protokole o zaawansowanej ciąży „oskarżycielki posiłkowej”został odrzucony?

Wnoszę o szybką odpowiedź, w takim czasie, abym mógł zgodnie z przysługującym mi prawem złożyć w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem KOLEJNEJ (!?) rozprawy, stosowne pisma procesowe.

Pismo zawiera 8 pytań, na które oczekuję odpowiedzi. (AS)

Prezes Robert Kubicki jest… kretynem. Uważa on, że odpowiedź jest poprawna i na temat. Oto ona:

Poznań, dnia 18 lutego 2016 A-054-11/16 Dotyczy: sprawy VIII W 1095/15

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10 lutego 2016 roku uprzejmie informuje, że po zapoznaniu się z aktami sprawy VIII W 1095/15 ustaliłem, iż z protokołu przebiegu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku wynika, że zakłócał Pan przebieg rozprawy co spowodowało konieczność wezwania na salę rozpraw policji sądowej.

Przebieg rozprawy w sprawach o wykroczenia w tym uprawnienia Przewodniczącego składu orzekającego regulują przepisy art.70 – 84 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, przepisy kodeksy postępowania karnego art. 366 – 267, 369-372, 374§2, 375-377m 379 (do stosowania których odwołują przepisy art. 70§5 kpw i 81 kpw), oraz §85-89 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015.2316)

Zgodnie z treścią art. 366§1 kpk w zw. Z art. 70§5 kpw to Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem. Stosownie do treści art. 372 kpk w zw. Z art. 81 kpw Przewodniczący wydaje wszelkie zarządzenia niezbędne do utrzymania na Sali sądowej spokoju i porządku. Zgodnie z treścią art. 77 kpw sąd uchyla pytania nieistotne dla sprawy lub sugerujące treść odpowiedzi albo które z innych powodów uznaje za niestosowne.

Stosownie do treści § 89 powołanego wyżej regulaminu przed przesłuchaniem sprawdza się dane osobowe przesłuchiwanego na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość (…)

Stosownie do treści §87 powołanego wyżej regulaminu Przewodniczący składu orzekającego w celu zachowania porządku na Sali rozpraw może używać młotka i krążka rezonansowego, jeżeli znajduje się na wyposażeniu sądu.

Ponieważ sala rozpraw nr 7 nie jest wyposażona w młotek ani krążek rezonansowy z zapisu zawartego w protokole rozprawy wynika, że Przewodniczący składu orzekającego w celu przywrócenia porządku na Sali uderzył otwartą dłonią w stół po czym obwiniony śmiejąc się opuścił salę rozpraw.

Do uprawnienia, a nie obowiązku sądu należy przesłuchanie świadka sprowadzonego przez stronę na termin rozprawy bez wcześniejszego złożenia wniosku dowodowego o przesłuchanie świadka.

Jak wynika z akt sprawy VIII W 1095/15 pomimo iż wezwanie na termin rozprawy wyznaczonej na dzień 18 stycznia 2016 roku otrzymał Pan 19 grudnia 2015 roku nie złożył Pan do sądu wniosku o przesłuchanie w charakterze świadka, którą przyprowadził Pan na termin rozprawy i wniósł o jej przesłuchanie dopiero w dniu rozprawy. Zasady ekonomiki procesowej, po uwzględnieniu wniosku dowodowego nakazywały by przesłuchanie świadka który bez wezwania stawił się w sądzie, ale tylko wówczas gdy nie zakłóca to toku postępowania w innych sprawach.

Jak wynika z harmonogramu spraw wyznaczonych na wokandę w dniu 18 stycznia 2016 roku w decernacie SSR Jacka Tylewicza rozprawa w sprawie VIII W 1095/15 zaplanowana była od godziny 13:00 do godziny 14:00. Rozprawę zakończono o godzinie 14:00 na którą to godzinę wyznaczona była kolejna sprawa karna z obowiązkową obecnością prokuratora.

Sąd nie miał więc obowiązku przesłuchania na rozprawie w dniu 18 stycznia 2016 roku świadka zawnioskowanego przez Pana pomimo iż świadek stawił się w sądzie.

Z zapisów zawartych w protokole rozprawy wynika, że planowane jest przez sąd utrwalanie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk stosownie do treści art. 37§2 punkt 1 kpw.

W przypadku stwierdzenia przez Pana, że protokół rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku zawiera nieścisłości lub opuszczenia może Pan jako obwiniony mający w tym interes prawny – złożyć wniosek o sprostowanie protokołu pisemnego rozprawy wskazując na nieścisłości lub opuszczenia. Zgodnie z art. 37§10 kpw w przedmiocie sprostowania protokołu rozstrzyga po wysłuchaniu protokolanta sędzia który prowadził czynność.

Jako strona toczącego się postępowania może Pan również złożyć w trybie art. 41§2 kpk w zw. Z art. 19 kpw wniosek o wyłączenie sędziego jeżeli w Pana ocenie istnieją okoliczności tego rodzaju, że mógłby wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. podpisał : Robert Kubicki

Podpisał i… otrzymał:

Poznań, 01. 03. 2016 r.  Sąd Rejonowy,Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,Prezes Sądu Robert Kubicki

A-054-11/16,Dotyczy: sprawy VIII W 1095/15

Trudno jest doszukać się 8! odpowiedzi na pytania zadane w piśmie z 10 lutego.

Ma Pan kłopoty z rozróżnianiem przyczyn i skutków …(determinizm!). Dowód powyższej tezy przeprowadzę „wprost” :

1. pisze Pan że: „po zapoznaniu się z aktami sprawy VIII W 1095/15 ustaliłem, iż zakłócał

Pan przebieg rozprawy co spowodowało konieczność wezwania na salę rozpraw policji

sądowej.”

Wnoszę o wskazanie przez Pana tych zapisów w aktach sprawy VIII W 1095/15, które dowodzą że, tak jak Pan twierdzi:

„zakłócał Pan (ja) przebieg rozprawy co spowodowało konieczność wezwania na salę rozpraw policji sądowej.” Wszak wiedzę, uprawniającą do postawienia powyższej tezy, czerpie Pan z :”akt sprawy VIII W 1095/15”… „po zapoznaniu się z aktami…”.

Nie otrzymałem odpowiedzi na na pytanie: „Czym obwiniony przeszkadzał sędziemu …” czyli: w jaki sposób (wyszczególnienie, a więc nazwanie, moich „przeszkadzających czynności” i wskazanie gdzie zapisane są one w protokole sprawy).

  1. pisze Pan: „Stosownie do treści… sprawdza się dane osobowe przesłuchiwanego na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość(…)”

Pytanie w piśmie z 10 lutego ma postać: „.Czy procedura sprawdzania tożsamości stron, na podstawie stosownego dokumentu, obowiązuje SSR Tylewicza, czy działa on wg. specjalnych uprawnień, a jeżeli tak… to jakich?” to znaczy że uważa tę czynność za zbyteczną.

Zgłaszam brak odpowiedzi na powyższe pytanie i pokornie jej oczekuję.

   1. To, czego może używać przewodniczący składu orzekającego (młotka czy krążka rezonansowego) nie dotyczy zachowań Tylewicza .

Nie utrwalał wszak on swych zachowań w otoczeniu młotków i krążków rezonansowych, cyt:.. „Ponieważ sala rozpraw nr 7 nie jest wyposażona w młotek ani krążek rezonansowy…” a sala nr 7 jest głównym miejscem jego pracy.

Ponieważ ma Pan kłopot z nazwaniem procedury zaaplikowanej przez Tylewicza i ze wskazaniem jej pochodzenia, wnoszę o przyjęcie dla procedury nazwy: „chamstwo”, a procedura ta zapisana jest w „poczuciu bezkarności” Tylewicza i tysięcy sędziów orzekających, tak jak wydaje się Tylewiczawi, w imieniu… Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie wynika przecież z powołanych przez Pana dokumentów, że procedury sądowe umożliwiają „…uderzania otwartą dłonią w stół…” i że zapisy w tych dokumentach uznają taką czynność, za czynność zastępującą użycie młotka lub krążka rezonansowego.

Jeżeli jest Pan odmiennego zdania proszę o potwierdzenie i podanie uzasadnienia.

W tej sprawie oczekuję też odpowiedzi.

W aktach sprawy jest NOTATKA URZĘDOWA asp. Zaleskiego Radosława (zapis oryginalny) datowana 29.07.2015 r.. Wnoszę o wyjaśnienie przydatności tego „dokumentu” w orzekanej sprawie kolizji drogowej.

Oczywiście złożę w stosownym terminie stosowne pisma procesowe. Złożę też wniosek o umożliwienie mi rejestracji fonii na rozprawie. Z praktyki wiem że materiał rejestrowany przez służby techniczne sądu może zawierać „…sprzężenia i szumy…” uniemożliwiające poprawny odczyt rejestrowanego materiału. Tak twierdzi (wbrew faktom) Komendant Miejski Policji, a materiał publikowany na www.prawomatacze.eu przeczy takiemu twierdzeniu. Ja gwarantuję techniczną poprawność, czego dowodem jest publikowane tam nagranie.

Złożę też „…wniosek o sprostowanie protokołu pisemnego rozprawy wskazując na nieścisłości i opuszczenia…”

Nie złożę jednak wniosku (wbrew Pana sugestiom) o wyłączenie sędziego, chociaż „…w mojej ocenie istnieją okoliczności tego rodzaju, że mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego…”. Nie mam ochoty na umożliwienie Panu nazywania mnie awanturnikiem, człowiekiem konfliktowym lub… co tam jeszcze SSR Tylewicz sobie życzy..

Jak materiał tutaj publikowany wskazuje, Robert Kubicki, prezes sądu Rzeczypospolitej Polskiej jest kretynem!!! Należy założyć że nie jest to przypadek odosobniony.

Kretyn Kubicki bezczelnie kłamie, a jego protegowany, Jacek Tylewicz, kto komu „dupy daje?”, zabiera zabawki i… spieprza z piaskownicy:

Poznań, dnia 16 marca 2016, A-054-11/16, Dotyczy: sprawy VIII W 1095/15

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 1 marca 2016 roku uprzejmie informuje, że udzielenie Panu odpowiedzi na wcześniej skierowaną skargę – o treści obowiązujących przepisów i ustaleniach odnośnie przebiegu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku nastąpiło na podstawie obowiązujących przepisów, oraz zapisów w dokumencie jakim jest protokół rozprawy.???!!!

(Ale kretyn Kubicki nie potrafi wskazać tych zapisów w dokumencie, na który się powołuje! One tam są – o ich istnieniu on jest przekonany, ale nie potrafi ich wskazać => KRETYN KUBICKI PREZESEM SĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ?!)(AS)

Z uwagi na zwolnienie lekarskie SSR Jacka Tylewicza, które będzie miało charakter długotrwały z dniem 24 lutego 2016 roku został wstrzymany wpływ do decernatu sędziego we wszystkich kategoriach spraw, a sprawa VIII W 1095/15 na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału z dnia 26 lutego 2016 roku została wpisana do decernatu innego sędziego.

Termin rozprawy wyznaczony na dzień 14 marca 2016 roku został odwołany, a termin kolejnej rozprawy wyznaczono na dzień 19 maja 2016 roku.

Z uwagi na długotrwałe zwolnienie lekarskie sędziego sprawozdawcy nie zostało odebrane oświadczenie od sędziego z ustosunkowaniem się do złożonej skargi.

PREZES SĄDU REJONOWEGO Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Robert Kubicki

 

Kubickiego wydolność intelektualna dowodzi, że Ziobro ma rację. A może… są w zmowie?

Po zapoznaniu się z protokołem (18 stycznia 2016 r.) skierowałem do Kubickiego pismo:

„Poznań, 20 stycznia 2016r.

VIII W 1095/15/2

Ostatnie zdanie na druku wezwania obwinionego, Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce, ma postać: „…Sąd ustala tożsamość osoby wezwanej lub zawiadomionej na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości…”.Dobrze by było aby wiedział o tym Jacek Tylewicz(SSR). Wiedza ta jest mu potrzebna aby stosował się do obowiązującego prawa i obowiązujących go procedur.

18 stycznia 2016r. o godzinie 13.03 przygotowując się do zajęcia miejsca na sali nr 7 chciałem zadośćuczynić wymogom sądowym zabierając z kurtki dowód tożsamości. W niewybredny sposób zostałem „pogoniony” (moja ocena) a jego zdaniem zapewne „zdyscyplinowany” do zajęcia miejsca:

Tylewicz: „…Czego pan tam jeszcze szuka? Niech pan siada…”

S: „…Dowodu osobistego…”

Tylewicz:”… A kto powiedział że będzie potrzebny…”

Potem nastąpiła kabaretowa prezentacja umiejętności Tylewicza.

Tak był przejęty swoją rolą, rolą ważniejszą od, cyt: „… Anny Marii Wesołowskiej z jakiegoś programu tv, którego się naoglądaliście…”, ale „on tu jest ważniejszy, bo to on wydaje wyroki w imieniu… Rzeczypospolitej Polskiej…”, że nawet poczuł wolę rozbudowania widowni o dwie dodatkowa osoby => policja sądowa. Oklasków nie było. Panowie weszli, zasiedli i wyszli na życzenie Tylewicza mimo mojej propozycji aby… pozostali.

Żałuję niestety że nie posiadam nagrania fonograficznego. Ciąg dalszy sprawy prowadzonej przez Tylewicza dowiódł jedynie, że traktuje on prawo i sąd jako swój prywatny folwark i że NAGRYWANIE TAKICH WYSTĘPÓW (Tylewicza i nie tylko) JEST KONIECZNE.

Dokładny opis otrzyma Pan w kolejnym piśmie wraz z materiałem dowodowym i pytaniami, na które zobowiązany będzie Pan odpowiedzieć.”

__________

Kubicki odpowiedział.

Bez … znajomości pytań!!! Już wtedy znał treść wyroku więc pytania, na które powinien odpowiedzieć nie mieściły się w jego zainteresowaniach. Bo… po co?

A oto produkt intelektualnego wysiłku Kubickiego.

Poznań, dnia 29 stycznia 2016 roku

A-054-11/16

Dotyczy: pisma z dnia 20.01.2016 r.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20 stycznia 2016 roku wyjaśniam, iż analiza akt sprawy VIII W 1095/15 w szczególności protokołu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku oraz oświadczenia sędziego sprawozdawcy wskazuje, że zarzuty pod adresem prowadzącego rozprawę nie znajdują potwierdzenia we wspomnianym powyżej protokole rozprawy.

Zaznaczyć należy, iż treść protokołu rozprawy z dnia 18 stycznia 2016 roku oraz oświadczenia sędziego sprawozdawcy wskazują, że podjęte przez sędziego działania były skutkiem uznania Pańskiego działania za niewłaściwe.

PREZES SĄDU REJONOWEGO Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu   Robert Kubicki